પ્રિન્ટ કરો Print this | Share this

જન સેવા કેન્દ્ર, વડોદરા

જિલ્લા કલેકટર ઓફીસ
કોઠી બિલ્ડીંગ, રાવપુરા,
માંડવી, વડોદરા,
ગુજરાત - ૩૯૦૦૦૧

૮:૩૦ A.M થી ૫:૩૦ P.M
+૯૧ ૨૬૫ ૨૪૧૯૭૦૦

હોલિડે કેલેન્ડર

રજાઓ અને બિન કામદાર શનિવાર